Beste leden en verwanten,

Om een vereniging als D.V.O. met ruim duizend leden op de juiste manier te laten floreren
zijn allereerst een ambitieus bestuur en deskundige, enthousiaste leiding nodig. Wij mogen
ons gelukkig prijzen met een voltallig bestuur, dat onbezoldigd de structuur van de
vereniging bepaalt en de regels handhaaft.
De hulp van een betaalde clubmanager is hierbij inmiddels onmisbaar geworden.
Het zoeken en vinden van goede leiding is een groter probleem. Desondanks lukt het in de
meeste gevallen om een passende oplossing te vinden, zij het soms met veel kunst – en
vliegwerk.
Dit afgelopen jaar stond ból van veranderingen in het leiders korps. We moesten wegens
veranderde werkomstandigheden afscheid nemen van Viktoria Bougrimov en Luka de
Zeeuw. Fenneke Nijenhuis stopte haar activiteiten voor D.V.O. en de leiding van de
wedstrijdgroep trampolinespringen in de personen van Ingeborg Buntsma en Sandra Blok
vertrok met stille trom naar Pro Patria Zoetermeer.
Maar gelukkig dienden zich nieuwe mensen aan: Ciska de Goede nam de ritmische selectie
2e divisie onder haar hoede en hoopt zo spoedig mogelijk te starten met de leiderscursus.
Thomas Dee, die dit jaar de leiderscursus moet afronden, nam een trampolinegroep voor
recreanten onder zijn hoede, alsmede twee turngroepen op donderdagavond, die vrij
kwamen nu ondergetekende had besloten wat te minderen.
Tevens startte Thomas een groep op zaterdagmorgen met dubbeltrampolinespringen en
nam hij de jongste springploeg van Marc Leurs over.
Zus Leonie werd de reddende engel voor de streetdance demo-groep Rush, toen Luka de
leiding van deze succesvolle tak van D.V.O. niet meer kon combineren met haar nieuwe
baan. Om vervangster Leonie te ontlasten werden haar recreanten van streetdancelessen
overgedragen aan Nicci Vermeij en Fay Suijkerbuijk, twee jonge leidsters uit eigen
gelederen die tijdens de clubkampioenschappen in november j.l. al een proeve van
bekwaamheid aflegden.
Marieke Flach, oudturnster van de toenmalige R.T.T.-ploeg van D.V.O. werd ingelijfd bij de
leiding van de turnselectie 4e en 5e divisie en Diana Moreauw wierp zich op als vervangster
voor de dames seniorengroep van Viktoria.
Drie kandidaten van de leiderscursus hopen dit jaar hun diploma te behalen, t.w. Roos van
der Sluijs, Thomas Dee en Lonneke Besems. Zoals gezegd hoopt Ciska zo spoedig mogelijk
te kunnen starten.
We mogen ons gelukkig prijzen dat alle opengevallen lessen konden worden ingevuld, met
uitzondering van de wedstrijdgroep trampolinespringen die noodgedwongen voorlopig is
opgeheven.
Op 25 februari van 2019 werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons
erelid Marian van den Heuvel – Kruithof als gevolg van een longembolie. Marian was sinds
1987 lid van de vereniging en heeft als bestuurslid, kantinebeheerder en lid van de
jeugdcommissie een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan onze club. Wij denken met veel
respect en dank voor haar grote inzet aan haar terug.
Zoals gebruikelijk was de nieuwjaarsreceptie op 6 januari de feestelijke start van het jaar
2019. Maar liefst 25 jubilarissen werden gehuldigd en de werkgroep uitvoering werd nog
even in het zonnetje gezet dankzij twee zeer geslaagde shows op zaterdag 10 november
2018.
Het was als altijd gezellig druk en de oliebollen van Jan Kruijthof vonden weer gretig aftrek.
De kop van het jaar was eraf!

Twee weken later konden enthousiaste wandelaars deelnemen aan de snertwandeltocht.
Maar ook zónder inspanning was men welkom voor een overheerlijke kom erwtensoep en
een snee roggebrood met spek.
Op woensdag 6 en zaterdag 9 februari stonden de peuters en kleuters van D.V.O. centraal
bij het afleggen van de proeven voor het Nijntje Beweegdiploma. Leidsters Astrid van Spanje
en Helen Kanters zorgden voor een feestelijk onthaal in de vertrouwde omgeving van onze
eigen zaal en vele ouders genoten van de prestaties van hun jeugdige spruiten.
Een week later had de aprés-skiparty helaas minder aftrek, maar was niettemin gezellig.
Intussen waren alle wedstrijdgroepen van start gegaan met individuele plaatsingswedstrijden
op de lange weg naar een ticket voor de Nederlandse Kampioenschappen.
Ook groepen zetten zich daarvoor in, t.w. bij de ritmische gymnastiek, het
trampolinespringen en de streetdance. De lagere categorieën van de turnselectie kwamen in
groepsverband uit in de turncompetitie en het Rayon Turn Toernooi in het rayon Dordrecht.
Niet zelden waren twee, drie of zelfs vier verschillende disciplines van bovengenoemde
groepen op één zaterdag of zondag gelijktijdig ergens in den lande actief.
Zo’n dag was het bijvoorbeeld op 16 maart. Zes groepen recreanten zetten tijdens de
Driekampen hun beste beentje voor in Ridderkerk, wat resulteerde in vijf eerste en één
tweede prijs. Leden van de selectie turnen en RG waren door het hele land actief in
kwalificatiewedstrijden en onze dansgroepen reisden af naar Emmen.
Kortom: 2019 was in volle gang!
De maand maart bracht D.V.O. óók twee gediplomeerde leidsters: Ingeborg Buntsma
slaagde op 22 maart en Lotte Harmans behaalde twee dagen later het felbegeerde diploma
van de leiderscursus. Wat een weelde in een tijd, waarin goede leiding schaars is!
Een week later acteerden jonge leden van beide kweekvijvers van onze club in de
vijverspelen (voor de allerjongsten) en de jokerspelen. In de turnhal aan de Sportboulevard
lieten de talentjes, begeleid door ervaren turnsters, op speelse wijze zien wat ze zoals
geleerd hadden. Toekijkende ouders en belangstellenden genoten van de prettige
ontspannen sfeer en een perfecte organisatie.
April schetste eenzelfde beeld: wekelijks wedstrijden, zowel thuis als elders in het land, maar
er was ook tijd voor ontspanning. Zo kregen onze jonge leden gelegenheid tot knutselen
voor Pasen en liepen wat ouderen op zondag 14 april de paas-puzzel wandeltocht onder
prachtige weersomstandigheden.
Op de jaarvergadering van 17 april was er een wisseling van de wacht rond de inning van de
contributie. René Blaak nam na 6 jaar afscheid en Jasper Dee werd met algemene
instemming zijn plaatsvervanger. Fijn, dat de vrijgekomen functie direct kon worden
ingevuld.
De maand mei stond in het teken van de laatste kwalificatiewedstrijden voor leden van de
wedstrijdgroepen. Voor vele gelukkigen werd plaatsing voor het NK realiteit.
Op 18 mei organiseerde D.V.O. een grote trampolinewedstrijd in de sporthal aan de
Sportboulevard, waar een mooi visitekaartje werd afgeleverd. Op dezelfde dag vond in ons
eigen clubgebouw een workshop “Kleurenturnen” plaats, waar 25 mensen van de leiding
aan deelnamen. Een nieuwe, effectievere manier van lesgeven werd ons voorgeschoteld en
ouders van kinderen op de recreantengroepen gaan daar binnenkort méér over horen.
Een week later eindigde de zeer succesvolle actie van de Plusmarkt, waarbij onze leden
diverse accessoires met hun eigen beeltenis bij elkaar konden sparen. Maar liefst 250
deelnemers brachten mede dankzij deze actie een mooi sponsorbedrag voor de club in het
laadje.

De eerste week van juni was zoals gebruikelijk gepland voor de avondvierdaagse. Alhoewel
de deelname terugloopt en dit jaar de weersomstandigheden bepaald niet meewerkten was
D.V.O. dankzij de inzet van de jeugdcommissie wel weer present.
Op zaterdag 8 juni vonden de finalewedstrijden van het rayonturntoernooi plaats. In
tegenstelling tot voorgaande jaren hadden wij maar één ijzer in het vuur nu diverse groepen
zijn dóórgeschoven naar de turncompetitie. Maar de jeugd verplicht B 5e en 6e divisie o.l.v.
Charlotte Moore kwam prima uit de strijd met een tweede plaats.
Op 15 juni eindigde de turncompetitie, waar op hoger niveau wordt geturnd. Een groep
turnsters o.l.v. Patrick Piket en jeugd o.l.v. Roos vd Sluijs eindigden respectievelijk als 4e en
5e en deden het in vergelijking met vorig jaar al stukken beter. Op naar een podiumplaats in
2020 zou ik willen zeggen………
Vol trots ontving Charlotte Moore op 16 juni haar leidersdiploma, nummer drie op rij.
D.V.O. mag trots zijn met zeer bereidwillige praktijkbegeleiders, die onze cursisten
ondersteunen. Wat geweldig dat we op deze wijze de kwaliteit van het lesgeven kunnen
waarborgen.
In de laatste twee maanden van het voorseizoen werden op alle fronten de wedstrijdreeksen
afgesloten met het verwerken van de finales NK, die onder andere plaats vonden in Ahoy
Rotterdam op 23 en 24 juni. En hoe mooi was het, dat D.V.O. in álle disciplines
vertegenwoordigd was!
Het voert te ver om in details te treden, maar één uitzondering willen we maken: dansgroep
Rush o.l.v. Luka de Zeeuw werd in haar categorie Nederlands kampioen. Wat een prachtige
prestatie.
Hulde aan alle wedstrijdturn(st)ers en – danseressen, die onder de bezielende leiding van
hun train(st)ers ongelooflijk hard hebben gewerkt en geweldige resultaten hebben geboekt.
Jullie allen dragen de naam van D.V.O. met ere naar buiten.
De verantwoordelijke leiding verricht in mijn ogen soms, gezien de financiële mogelijkheden
om selecties te kunnen handhaven binnen de vereniging, kleine wondertjes. We mogen dan
ook supertrots zijn op deze bevlogen mensen; veelal afkomstig uit eigen gelederen met hart
voor D.V.O. Die moeten we koesteren!!!
Nu de druk van de ketel was werd op 29 juni meteen een testdag gehouden in de turnhal
aan de Sportboulevard om nieuwe talentjes op te sporen. De opkomst was groot, maar
slechts een deel van de meisjes kreeg een uitnodiging voor proeflessen, want de lat ligt
hóóg.
Een druk wedstrijdseizoen werd afgesloten met een gezellige en drukbezochte barbecue op
zaterdag 6 juli. Een welverdiende vakantie brak aan.
In september gingen we relaxt van start met alle trainingen, maar daarnaast ontspannende
bezigheden. Op 14 september maakten liefhebbers een fietstocht door de Merwelanden; op
20 september kwam de club van 50 bij elkaar en werd bekend gemaakt dat het gesponsorde
bedrag dit jaar zou worden besteed aan een grondige renovatie van de geluidsapparatuur in
zowel de studio als de grote zaal. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden en alles werkt weer
naar behoren, met grote dank aan allen die met hun bijdrage D.V.O. een warm hart
toedragen.

De laatste zaterdag van september kwamen een deel van de leiding en het bestuur bijeen
voor het jaarlijkse uitje. Het werd een hilarische puzzeltocht per auto, waarin we verdeeld in
groepen met behulp van de onmisbare smartphones allerlei opdrachten moesten uitvoeren
om uiteindelijk te belanden in een pannenkoekenhuis aan de Binnenmaas.

De jeugdige organisatoren Michelle, Leonie en Patrick hadden echt eer van hun werk, want
de stemming was opperbest. Het is ook goed om buiten alle werkzaamheden óm eens iets
te ondernemen in ontspannen sfeer.
De rest van het najaar van 2019 stond in het teken van clubkampioenschappen, te beginnen
met de recreanten op vrijdag 8 en zaterdag 9 november. Twaalf gymnastiekafdelingen en
dertien dansgroepen traden onder grote publieke belangstelling voor het voetlicht en dankzij
de inzet van leiding, organisatoren en vele vrijwilligers verliepen beide dagen zeer
succesvol. De loterijcommissie werd na een lange voorbereiding beloond met een fraaie
opbrengst van 1350 euro; daarnaast werd door sponsoren nog een mooi bedrag bijeen
gebracht.
Op zondag 24 november was de turnhal het domein waar de turnselectie haar
clubkampioenschappen afwerkte. Een goede voorbereiding voor het nieuwe
wedstrijdseizoen, dat in december van start is gegaan.
Evenzo voor de selectie ritmische gymnastiek, die op zaterdag 14 december acteerde in de
grote sporthal aan de Sportboulevard.
Ik mocht van alle drie de wedstrijden in diverse hoedanigheden getuige zijn en ben
supertrots op alle geleverde prestaties van zowel turn(st)ers als leiding. Daarnaast zijn we
dank verschuldigd aan de actieve oudercommissies van de beide selecties, alsmede alle
vrijwilligers die betrokken waren op 8 en 9 november. Het waren vier prachtige
wedstrijddagen mede dankzij jullie grote inzet.
Maar ook dit najaar was er nog tijd voor ontspanning.
Op 5 oktober werd de voor het eerst gehouden spelletjes-avond bij D.V.O. goed bezocht,
alsmede de filmnacht in ons eigen gebouw voor leden vanaf 9 jaar die gretig aftrek vond.
Natuurlijk mocht ook de Sint niet ontbreken. Op zaterdagmorgen 23 november bezocht hij
met twee van zijn Pieten onze club en bezorgde de aanwezige jonge leden een gezellig
feestje.
Alsof het allemaal nog niet genoeg was kreeg het hele clubgebouw op zaterdag 28
december een grote schoonmaakbeurt dankzij 24 vrijwilligers, zodat we morgen weer een
letterlijk frisse start kunnen maken. Wat waren we blij met zoveel hulp!!!
Met grote dank aan onze bestuursleden, leiding en vele enthousiaste en trouwe vrijwilligers
konden we ook in 2019 weer een druk verenigingsjaar tot een goed einde brengen. We zijn
trots dat zó veel mensen D.V.O. een warm hart toedragen.
Ik vertrouw er dan ook op, dat het nieuwe jaar wederom succesvol kan worden met uw en
jouw hulp. Mogen we daarop rekenen?
Namens D.V.O. wens ik U allen een gezond en sportief 2020.
Gerda