Op 18 april nodigt het bestuur van DVO alle leden van 16 jaar en ouder, en ouders van leden beneden de 16 jaar,  uit voor de algemene ledenvergadering 2018. In de bijlage kunt de agenda inzien.

Het bestuur.

 

U I T N O D I G I N G

 

Aan de leden van 16 jaar en ouder en de ouders van leden beneden de 16 jaar.

Bij deze nodigen wij leden of ouders van leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering welke zal worden gehouden op woensdag 18 april 2018 in de kantine van het DVO gebouw. Aanvang 20.15 uur.

 

AGENDA.

 

 1. Opening en mededelingen

 

 1. Goedkeuring notulen van de Algemene Leden Vergadering 2017

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Jaarverslag 2017

 

 1. Rekening en verantwoording van het afgelopen jaar door de Penningmeester

 

 1.   Vaststelling begroting voor 2018

 

 1. Contributieverhoging

 

 1. Verkiezing kascommissie

 

 1. Verkiezing bestuursleden

 

       Aftredende bestuursleden zijn:

       Frans de Bruin                                        herkiesbaar

       Astrid van Spanje                                   niet herkiesbaar

                       

                       

Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen vóór deze vergadering schriftelijk aanmelden bij        de secretaris, Willi Al-Hilli, Esdoornlaan 2, 3319XD Dordrecht.

 

 1. Wat verder ter tafel komt

 

 1. Sluiting

 5 dagen vóór deze ledenvergadering ligt het financieel jaaroverzicht ter inzage bij de penningmeester.

De vergadering is een goede gelegenheid voor een ieder om zijn/haar wensen, kritiek, suggesties en op- of aanmerkingen naar voren te brengen.